www.lasfjadern.se

Vad är en samfällighet?

 

En samfällighetsförening är en juridisk person* skapad av länsstyrelsen.
Vid bygget av bostadsområden med självägande hushåll har man vissa gemensamma intressen och ett gemensamt ansvar för en del frågor.

Att ingå i en samfällighet är tvingande, enligt lag, om man bor i ett sådant område där länsstyrelsen ser det nödvändigt att ha en samfällighet.

Rent praktiskt betyder det för oss, att det vi har ett gemensamt ansvar för: områdets grönytor, parkeringar, vattenledningar under husen, vattenledningar från taket, snöröjning mm. Allt detta är ett gemensamt ansvar och åtagande.
Delägarna i samfälligheten utser en styrelse vid årsmötet som ska sköta frågorna i enlighet med de beslut som årsmötet fattat, samt den löpande driften efter bästa förmåga för vår samfällighets skull.

Gemensamhetsanläggning
Är det korrekta namnet på en samfällighet.
En gemensamt ägd anläggning (allt uppräknat ovan)

Hur kan en samfällighet agera?**
”Grundlagarna” för en samfällighets verksamhet. Dessa är:
• anläggningsbeslutet inklusive beslutet om andelstal
• anläggningslagen
• stadgarna
• lagen om förvaltning av samfälligheter
Samfällighetsföreningens ändamål är att förvalta den gemensamhetsanläggning för vilken den bildats. Föreningen får inte bedriva verksamhet som är främmande för det ändamål som gemensamhetsanläggningen skall uppfylla. Styrelsen är behörig att vidta de åtgärder som kan hänföras till utförande eller drift av gemensamhetsanläggningen såsom den är definierad i anläggningsbeslutet. Anläggningsbeslutet anger således ramen för föreningens verksamhet och gränsen för dess befogenheter. Frångå aldrig anläggningsbeslutet!

*Juridisk person, juridisk term för sammanslutning som äger egen rättskapacitet på samma sätt som en enskild människa (fysisk person). En juridisk person kan till exempel vara en stat, en kommun, många (men inte alla) former av bolag, en förening, en stiftelse, ett dödsbo eller ett konkursbo.

(källa: Wikipedia)

**Villaägarna.se

Vad är Låsfjädern?

Samfälligheten Låsfjädern består av fyrtioradhus med äganderätt, belägna vid Stinsvägen 1-43 och Granbergavägen 2A-12 i Hovsta. Läs mer här.

Låsfjädern

Tänk på

Att vi inte är en bostadsrättsförening och alla ansvarar själva för att dels veta vad som gäller när man bor i en samfällighet, och att man som delägare (husägare) har ett solidariskt ansvar för samfälligheten.

Om sopor & avfall

Alla hushållssopor (är du osäker på vad det är? Titta på skyltarna som finns uppsatta vid sopkärl) skall slängas i våra kärl. Allt övrigt skall transporteras till närmaste återvinningscentral alt. miljöstation.

Örebro kommun och Stena-Recycling har ansvaret för allt arbete med sopor & avfall, vi i samfälligheten har bara uppfört sophuset för kärlen.

Samfällighetsavgift

Den skall betalas varje kvartal och kommer i brevlådan. Storleken på denna bestäms av årsmötet.

Den går till:
* Vattenledning in till första mätaren
* Garagebyggnaderna
* Underhåll av området och lekplats
* Snöröjning
* Underhållsfond för allt ovan
* TV-anläggningen
* Sophämtningen
* Belysning i området

Logga in