www.lasfjadern.se

Stadgar

§ 1.
Samfällighetens firma är Anläggningssamfälligheten Låsfjädern.
Den har tillkommit genom beslut vid förrättningen enligt lagen den 16 december 1966 om vissa gemensamhetsanläggningar, avslutad den 2 april 1974 och skall driva och underhålla i beslutet angivna gemensamma anordningar (garagetomt med garagebyggnader, parkeringsplatser m.m) för fastigheterna Kumla 6:108 – 6:137 och 6:179 – 6:189 i Hovsta församling, Örebro.

§ 2.
Samfällighetens angelägenheter handhas av en styrelse. Denna skall ha sitt säte i Örebro och bestå av lägst tre och högst fem ledamöter, för vilka högst tre suppleanter får utses. Ledamöter och suppleanter utses för två år i taget på ordinarie samfällighetsstämma.

§ 3.
För granskning av styrelsens förvaltning och samfällighetens räkenskaper skall på ordinarie samfällighetsstämma för tiden intill dess nästa ordinarie samfällighetsstämma hållits utses två revisorer jämte två suppleanter för dem.

Före den 31 januari närmast efter räkenskapsårets = verksamhetsåret, utgång skall styrelsen till revisorerna avge förvaltningsberättelse för det senaste tilländalupna verksamhetsåret jämte vinst och förlusträkning och balansräkning. Verksamhetsåret omfattar tiden 1 januari  –  31 december.

Revisorerna skall bedriva sitt arbete så att revisionen är avslutad och revisionsberättelse angiven inom 30 dagar efter det styrelsen till revisorerna avlämnat årsredovisning.

Över av revisorerna gjorda anmärkningar skall styrelsen till ordinarie samfällighetsstämma avge skriftlig förklaring.

§ 4.
Om så befinnes lämpligt skall på samfällighetsstämma för tiden intill dess närmast följande ordinarie samfällighetsstämma hållits utses en valberedningskommitté, vilken har att förbereda de val som utse en representant, vilken skall sammankalla valberedningskommittén och lämna informationer då denna sammanträder.

§ 5.
Kallelse till samfällighetsstämma skall ske skriftligen minst fjorton dagar före ordinarie och minst åtta dagar före annan stämma.
Ordinarie samfällighetsstämma hålles årligen, efter verksamhetsårets utgång, dock tidigast tolv dagar efter det revisorerna avlämnat sin berättelse och senast före nästföljande mars månads utgång.

Fastighetsägare, som önskar visst ärende behandlat på ordinarie samfällighetsstämma, skall skriftligen anmäla ärendet till styrelsen senast sju dagar före stämman.

På ordinarie samfällighetsstämma skall följande ärenden förekomma:

a)   upprättande av röstlängd;
b)   val av ordförande vid stämman;
c)   val av två justeringsmän;
d)   fråga om kallelse behörigen skett;
e)   styrelsens redovisningshandlingar;
f)    revisorernas berättelse;
g)   fastställande av balansräkning;
h)   fråga om ansvarsfrihet för styrelsen;
i)    beslut i anledning av vinst eller förlust enligt balansräkningen;
j)    fråga om arvoden;
k)   val av styrelseledamöter och suppleanter;
l)    val av revisorer och suppleanter;
m)  fråga om tillsättande av valberedningskommitté;
n)   debiteringslängd;
o)   övriga anmälda frågor.

Styrelsens redovisningshandlingar, revisionsberättelse, styrelsens förklaring över av revisorerna gjorda anmärkningar och debiteringslängd skall hållas tillgängliga för fastighetsägarna från det att kallelse utgår till den samfällighetsstämma, på vilken de skall förekomma till behandling.

§ 6.
Bidrag till kostnaderna för drift och underhåll av anläggningen skall – om icke samfällighetsstämma beslutar annorlunda – uttaxeras efter andelstal. Skyldighet för ägare till ansluten fastighet att bidraga till drifts- och underhållskostnader inträder först när byggnad blivit uppförd på fastigheten och inflyttning skall ske i denna.

§ 7.
Samfälligheten äger rätt att erhålla tillträde till anslutna fastigheter för att utöva tillsyn, underhåll och reparationer av till anläggningen hörande delar. Innehavare av ansluten fastighet är skyldig hålla till gemensamhetsanläggningen anslutna men till hans fastighet hörande ledningar och andra anordningar i sådant skick att driften av anläggningen icke äventyras, försvåras eller fördyras samt att lämna företrädare för samfälligheten tillträde till fastigheten för kontroll av att denna underhållsskyldighet fullgöres.

§ 8.
Samfälligheten äger rätt avstänga fastighetsägare och hans fastighet från utnyttjande av gemensamhetsanläggningen.

1.  om fastighetsägaren dröjer med att erlägga till betalning förfallet bidrag enligt uttaxering, som vunnit laga kraft, utöver fjorton dagar från det samfälligheten efter förfallodagen skriftligen anmodat honom att fullgöra sin bidragsskyldighet;

2.  om företrädare för samfälligheten vägras tillträda till fastigheten för tillsyn, underhåll och reparation av till anläggningen hörande delar eller för kontroll av att fastighetsägaren fullgör honom åvilande skyldighet att underhålla till anläggningen anslutna ledningar och andra anordningar;

3.  om fastighetsägaren eftersätter sin skyldighet att hålla till anläggningen anslutna ledningar och andra anordningar i sådant skick att driften av anläggningen icke äventyras, försvåras eller fördyras.

Innan avstängning sker på grund av förhållanden, som under 2 eller 3 sägs, skall samfälligheten ha berett fastighetsägaren tillfälle att inom skälig tid efter anmaning vidta rättelse.

§ 9.
Beslut om ändring av dessa stadgar är ej giltigt med mindre ägarna till samtliga anslutna fastigheter förenat sig därom eller beslutet fattats av två på varandra följande samfällighetsstämmor samt på den stämma som sist hålles biträtts av två tredjedelar av de röstande.

§ 10.
I allt varom ej härovan stadgats gäller lagen den 16 december 1966 om vissa gemensamhetsanläggningar.

Förestående stadgar har antagits vid sammanträde den 2 april 1974 enligt 28 § 3 st lagen om vissa gemensamhetsanläggningar.

I tjänsten

Bengt Wahlström

Beng Wahlström
Förrättningslantmätare

Vad är Låsfjädern?

Samfälligheten Låsfjädern består av fyrtioradhus med äganderätt, belägna vid Stinsvägen 1-43 och Granbergavägen 2A-12 i Hovsta. Läs mer här.

Låsfjädern

Stadgar

Ladda ner hela stadgan i pdf format.
Har du inte Adobe Reader, ladda ner den gratis »här.

Pdf stadgar Stadgar Låsfjädern

Logga in