www.lasfjadern.se

Styrelsen

Vem styr Låsfjädern!
Låsfjädern är en anläggningssamfällighet där alla husägare är medlemmar, främst för att samordna skötseln av den gemensamma anläggningen. Samfälligheten håller årsmöte varje år i maj månad, varvid en styrelse utses. Styrelsen består av fem ledamöter samt suppleanter. Dessutom utses vid årsstämman revisorer, valberedning, belysningsansvarig och materielförvaltare m.fl. Det är årsstämman som fattar de övergripande besluten för kommande verksamhetsår, vad som skall göras, och på vilket sätt det skall göras. Styrelsen uppgifter blir att genomföra årsstämmans beslut samt att förvalta anläggningen och därvid fatta för samfälligheten nödvändiga löpande beslut. Styrelsen agerar ekonomiskt inom budgetens ramar.

Styrelsen för samfälligheten låsfjädern 2017

Peter Nylander Ordförande Granbergavägen 2d Tel: 070-5321972
Ann-Helene Lindell ledamot Granbergavägen 8a Tel. 073-5355005
Jon Nylander Ledamot Stinsvägen 29 Tel. 076-8327451
Jan-Olov Atterfors Ledamot Granbergavägen 4b Tel. 070-3708920
Magnus Johansson Vice ordförande Granbergavägen 6a Tel. 072-3701067
Vad är Låsfjädern?

Samfälligheten Låsfjädern består av fyrtioradhus med äganderätt, belägna vid Stinsvägen 1-43 och Granbergavägen 2A-12 i Hovsta. Läs mer här.

Låsfjädern

Logga in