www.lasfjadern.se

Trivselregler

Till varje radhus hör en plats i garagelängan. Garaget har samma nummer som husnumret (ej gatunumret). Garagen är inte uppvärmda under vintertid.

Motorvärmare, kupèvärmare eller andra strömkrävande apparater får inte anslutas till eluttagen i garagen.

Det finns också ett antal parkeringsplatser utanför garagen. Dessa är platser är enbart avsedda för samfällighetens medlemmar och gäster. Parkeringsplatser får inte användas som uppställningsplats för avregistrerade bilar eller bilar som inte är i bruk.

Det är inte tillåtet att parkera på gräsytor inom samfälligheten.

Viktigt

Det åligger fastighetsägaren att noga tillse att garageporten alltid lämnas låst. Vid eventuellt inbrott i olåst port kan försäkringsersättning nedsättas. Styrelsen kan komma att kontrollera att detta följs.

Uppställning av husvagnar inom området är inte tillåten. Undantag kan göras efter skriftlig medgivande av styrelsen.

trivselregler

Bilkörning inom området
Bilkörning inne i området på området är endast tillåtet i undantagsfall, t.ex. vid i- och urlastning av tunga föremål. Bilen skall under sådana omständigheter framföras med största försiktighet. Högsta tillåtna hastighet är 5 km/t.

Tomgångskörning är inte tillåten, inte heller uppställning av bilen längre tid än som behövs för i- och urlastning.

Tänk på att ambulans, polis och brandkår etc. behöver fri väg inom området i en nödsituation.

Moped och motorcykel får inte framföras på gårdarna.

Biltvätt
Biltvätt inom området och parkeringen är INTE tillåtet. Detta för att tvättvatten rinner ner i dagvattenbrunnarna. Möjlighet till biltvätt finns i Bettorp.

Sophämtning
Sophämtning sker via Örebro kommun. Varje fastighetsägare sorterar sitt avfall enligt de anvisningar som styrelsen lämnar. Hämtning sker på onsdagar.

Miljöfarligt avfall får inte ställas ut i soprummet. Sådant avfall skall lämnas i av kommunens anvisande återvinningsstationer.

Husdjur
Hundar och katter skall hållas under sådan uppsikt att de inte förorenar inom områdets gångvägar, lekplatser och grönområden.

Kabelteveanläggningen
Observera att en speciell koaxialkabel krävs för anslutning mellan TV:n och uttagen. Kabel och kontakter fås kostnadsfritt av  kabelteveansvarig som är Peter Nylander Granbergavägen 2d.

Vilka är samfällighetens åtaganden?
Låsfjädern har ett avtal med en entreprenör beträffande snöröjning, sandning och gräsklippning.

När det gäller enklare arbeten på elanläggningar, t.ex. byte av glödlampor i belysningsstolparna, sköts detta av den elansvarige.

Varje vår och höst skall underhåll av lekplatser och planteringar mm. ske. Styrelsen sammankallar till dessa arbeten. Om en fastighetsägare inte deltar i dessa arbeten, debiteras husägaren en extra avgift om 400:-.

Varje husägare är skyldig att ställa upp vid övriga underhållsarbeten på gemensamhetsanläggningarna inom området. Framförallt gäller detta skötseln av de gemensamma lekplatserna och planteringarna, men det kan även gälla målningsarbeten av garagelängor m.m. Styrelsen sammankallar till sådana arbeten.

Hur gör jag min röst hörd?
Du kan göra din röst hörd genom att gå på årsstämman. Där har varje fastighet en röst. Besluten fattas enligt demokratiska regler, dvs. det förslag som erhåller flest röster antas.

I vissa fall kan behov av att inkalla extrastämma föreligga. Beslut om detta fattas på årsstämman eller av styrelsen.

En 40-del
Varje husägare har ekonomiskt ansvar för gemensamhetsanläggningarna med en 40-del. Det innebär att styrelsen eller årsstämman kan besluta om att uttaxera en extra avgift , med en 40-del per husägare, om något måste göras som inte ryms inom den vanliga kvartalsavgiften utan kräver en större kapitalinsats.

Om du tänker sälja
Lämna över boendeguiden och övriga handlingar om fastigheten till din efterträdare.

Vad är Låsfjädern?

Samfälligheten Låsfjädern består av fyrtioradhus med äganderätt, belägna vid Stinsvägen 1-43 och Granbergavägen 2A-12 i Hovsta. Läs mer här.

Låsfjädern

Viktigt

Det åligger fastighetsägaren att noga tillse att garageporten alltid lämnas låst. Vid eventuellt inbrott i olåst port kan försäkringsersättning nedsättas. Styrelsen kan komma att kontrollera att detta följs.

Logga in